پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی

 

 

 

تیپ چهارم ( مخصوص مناطق سرد)                              تیپ سه                                        تیپ دو(متوسط)                              تیپ یک (اقتصادی)