پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی تیپ دو پرتو

دکل باد سنجی تیپ 2

مشخصات:

نوع دکل:  45/Lattice tower G65

ارتفاع: 84 متر 

ردیف

نوع سنسور

تعداد

1

سرعت Thies first class advance 
with measnet calibration

4

2

جهت Thies first class TMR

2

3

فشار AB60/100

1

4

دما و رطوب Galltec Mella

1

 5 دما                                        
1            
 6    دیتالاگر Ammonit Meteo 40m 1            
 7  سیستم تله متری شامل مودم و آنتن 1