پرتو سیستم

امکان سنجی

       مطالعه امکان سنجی، مطالعهاي است که قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه انجام و در آن توجیهپذیري یا معقول بودن اجراي پروژه بررسی می شود. یکی از مهم ترین پارامترها در این مطالعه تخمین میزان انرژي الکتریکی تولیدي نیروگاه است که در واقع منبع درآمد نیروگاه را تشکیل خواهد داد. با توجه به آنکه منبع تولید انرژي نیروگاه‌هاي تجدیدپذیر نظیر باد و آفتاب در اختیار طبیعت بوده و دسترسی دائم به آن میسر نیست، لذا تعیین میزان انرژي تولیدي سالانه نیروگاه همواره به صورت تخمین تقریبی ممکن خواهدبودلذا در این پروژهها مطالعه امکان سنجی و استفاده از آمار و داده‌‌هاي طولانی مدت در مورد منبع انرژي تجدیدپذیر، از اهمیت ویژهاي برخوردار خواهدبود .

در کل گزارش مطالعه امکانسنجی، میبایست تمام ویژگی‌ها و مشخصات فنی و تخصصی پروژه را از جنبههاي مختلف تشریح نموده و سپس هزینهها و درآمدهاي پروژه را تخمین بزند و به روشی معمول و منطقی با یکدیگر مقایسه و توجیه پذیري پروژه را آشکار نماید.

شرح پروژه :

پروژه یا نیروگاه از نظر فنی باید از جنبه هاي زیر توصیف شده باشد :

1- محل سایت: شامل نقشه محل دقیق سایت، راه‌هاي دسترسی به سایت، بررسی مسیر حمل و نقل تجهیزات، مسیر شبکههاي برق و لوله کشیهاي نفت و گاز و امثال آن، کلیه عوارض یا مستحدثات موجود در داخل یا اطراف سایت و نظایر آنها.

 2- مشخصات فنی نیروگاه: شامل مشخصات فنی تجهیزات و یا فرآیندهاي انتخاب شده، نحوه اجرا یا نصب تجهیزات و ارتباط آنها با یکدیگر و نظایر آن .

3- چیدمان: شامل سایت پلان نیروگاه که نحوه استقرار توربین‌ها و سایر تجهیزات و تاسیسات نیروگاه را نشان دهد، تخمین مساحت کل و مساحت مؤثر نیروگاه، تعیین انشعاب آب / برق / تلفن /گاز مورد نیاز در زمان احداث یا بهره برداري و نظایر آن .

برآورد میزان تولید انرژي الکتریکی سالانه :

شامل بررسی اطلاعات و دادههاي موجود و مرتبط با محل ساختگاه و ارزیابی منابع انرژي، برآورد میزان انرژي الکتریکی قابل تولید سالانه از نیروگاه، تعیین پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهیزات (به ویژه توربینهاي بادي) و نظایر آن. در این خصوص استفاده از نرمافزارها و شیوههاي رایج و استاندارد باعث تقویت تخمین ها و مطمئنتر شدن محاسبات خواهد شد . به عنوان مثال استفاده از نرم افزار  wind pro  براي مطالعه نیروگاه بادي توصیه میشود .

طرح اتصال به شبکه :

در این فصل طرح اتصال به شبکه نیروگاه و اثرات متقابل نیروگاه و شبکه بر یکدیگر بررسی میشود.  بنابراین علاوه بر ارائه طرح اتصال به شبکه، انجام بررسیها و محاسبات ذیل نیز ضروري است :

-1 بررسی وضعیت شبکههاي موجود و در دست احداث در مجاورت محل احداث نیروگاه )پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع (

-2 بررسی چگونگی توزیع بار بر روي پست‌هاي شبکههاي انتقال و برآورد بار براي زمان بهره برداري نیروگاه

-3 بررسی فنی گزینههاي پیشنهادي براي اتصال به شبکه و مقایسه اقتصادي و اولویت بندي طرحهاي پیشنهادي

-4 انجام مطالعات پایداري گذراي نیروگاه مورد مطالعه در حالات حداکثر بار و کم باري و هنگام بروز اتصالی بر روي خطوط مهم شبکه 

 -5 مطالعات اتصال کوتاه به منظور محاسبه حداکثر سطح اتصال کوتاه روي شینه پست‌هاي شبکه به منظور انتخاب قدرت قطع کلیدهاي آنها .

لازم به توضیح است با توجه به اینکه تایید کننده نهایی طرح اتصال و مرجع صدور مجوز اتصال به شبکه شرکت توانیر یا شرکت برق منطقه اي ذیربط میباشد، لذا لازم است انجام این مطالعات با هماهنگی و استفاده از معیارها، اطلاعات و داده‌هاي مورد تایید ایشان صورت گیرد

ارزیابی زیست محیطی :

اثرات نیروگاه بر محیط زیست باید قبل از اجراي نیروگاه بررسی شود اگر چه نیروگاههاي برق و رعایت (noise( تجدیدپذیر معمولا دوست‌دار محیط زیست هستند، لکن نکاتی نظیر سر و صدا فاصله از مناطق مسکونی، احتمال کشته شدن پرندگان در نیروگاه‌هاي بادي، مدیریت شیرابه زبالهها و تصفیه دود خروجی در نیروگاه‌هاي زباله و نحوه دفع پسماندها و فاضلاب‌هاي احتمالی، بررسی ترکیب شیمیایی آب خروجی از منابع زمین گرمایی و همچنین بلا اشکال بودن محل اجراي پروژه از دیدگاه زیست محیطی از جمله مواردي هستند که در طراحی نیروگاه به توجه و دقت نیاز دارند. از آنجا که صدور مجوز محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام میشود، لذا به متقاضیان توصیه میشود این فصل از گزارش را با هماهنگی آن سازمان تهیه نمایند.

بررسی اقتصادي :

پس از روشن شدن کلیه جزئیات فنی و طراحی مفهومی نیروگاه، متقاضی باید هزینهها و درآمدهاي پروژه پیشنهادي خود را به روش‌هاي معمول و استاندارد اقتصاد مهندسی محاسبه نموده و توجیه پذیري اقتصادي طرح را اثبات نماید. اگر چه نرخ خرید برق وزارت نیرو از نیروگاه‌هاي تجدیدپذیر قبلا تعیین شدهاست و نتایج بررسی اقتصادي پروژه، این نرخ‌ها را تغییر نخواهد داد، لکن از اجراي پروژهاي که توجیه اقتصادي ندارد جلوگیري خواهد شد .

تحلیل اقتصادي پروژه باید شامل بررسی و تفکیک هزینههاي سرمایهگذاري، تعمیرات و نگهداري، سرمایه در گردش و میزان درآمد سالانه در طول عمر نیروگاه، محاسبه ارزش حال، نرخ و دوره بازگشت سرمایه و نظایر آن می باشد.

برنامه زمان بندي :

در پایان گزارش مطالعه امکان سنجی باید برنامه زمان بندي اجراي پروژه ارائه شود. این برنامه زمان بندي در مراحل بعدي از جمله هنگام صدور پروانه احداث و انعقاد قرار داد خرید برق مورد استناد قرار خواهدگرفتزمان شروع در برنامه زمانبندي زمان انعقاد قرارداد خرید برق و کل مدت آن شامل سه دوره ذیل خواهد بود :

-1 دوره پیشبرد )شامل فعالیتهاي مقدماتی نظیر عقد قراردادهاي پیمانکاري جهت خرید تجهیزات یا اجراي پروژه و قطعی کردن نحوه تامین مالی (

-2 دوره احداث نیروگاه )از آغاز فعالیتهاي اجرایی تا راه اندازي نیروگاه (

-3دوره بهره برداري )بعد از راه اندازي نیروگاه (

شکل ظاهري گزارش و تعداد نسخ :

تمام صفحات و پیوست‌هاي گزارش باید داراي شماره صفحه بوده و توسط متقاضی و مشاور وي )انجام دهنده مطالعه و تهیه کننده گزارش(  ممهور شده باشد در ابتداي گزارش و قبل از شروع فصول اصلی، باید خلاصه مدیریتی گزارش آورده شود . نسخ تحویلی باید شامل یک نسخه لوح فشرده و حداقل یک نسخه چاپی باشد.