پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی تیپ دو پرتو

دکل باد سنجی تیپ 2

مشخصات:45/Lattice tower G65

ارتفاع: 84 مترردیف

نوع تجهیزات

مشخصات

تعداد

1

سنسور سرعت

Thies first class advance

4

2

سنسور جهت

Thies first class TMR

2

3

سنسور فشار

AB60/100

1

4

سنسور دما و رطوبت

Galltec Mella

1

5

سنسور دما

Galltec Mella

1

6

دیتالاگر

Ammonit Meteo 40S

1

7

سیستم تله متری

Sierrawireless FXT009+آنتن

1   
         


   
 
                           
*تمام سنسورهای سرعت دارای گواهی  کالیبراسیون Measnet  می باشد.