پرتو سیستم

ایستگاه پتانسیل سنجی خورشیدی

ایستگاه پتانسیل سنجی خورشیدی

ارتفاع دکل: متر

نوع مقطع: G45 sections

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                            

 kjhjkjnfi


ردیف

نوع تجهیزات

مشخصات

تعداد

1

سنسور سرعت

Thies first class advance

1

2

سنسور جهت

Thies Compact TMR

1

3

دما و رطوبت

Galltec Mella

1

4

سنسور تشعشع

Pyranometer CMP3

1

5

دیتالاگر

Ammonit Meteo 40S

1