پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی تیپ یک پرتو (اقتصادی)

Economic AWS with minimum requirement

ردیف

شرح

تعداد

1

Anemometer Thies First Class Advanced+ MEASNET Certification

3

2

Wind vane Thies

2

3

Active Thermometer / Hygrometer + Shield

1

4

Data logger  METEO-40S

1

5

سیستم تله متری (GSM/GPRS ) شامل مودم و آنتن

1

6

دکل 80 متری و متعلقات G45

1