پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی تیپ یک پرتو (اقتصادی)

دکل باد سنجی تیپ 1 (اقتصادی)

مشخصات:

نوع دکل: Lattice tower G45

ارتفاع: 84 متر 

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد

1

سنسور سرعت Thies first class compact 

3

2

سنسور جهت  Thies first class compact 

2

4

سنسور دما و رطوب Galltec Mella

1

 5    دیتالاگر Ammonit Meteo 40s 1            
 6  سیستم تله متری شامل مودم و آنتن 1