پرتو سیستم

سنسورهاي خورشيدی

 
 

سنسور تششع سنج مدل  CMP 3

 

تولید کننده: Kipp&Zonen

   S61100شماره سفارش

 

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش عمومی و همچنین  دارای امکان اندازه گیری میزان بازتابش می باشد.

 • دارای استاندارد WMO + ISO 9060 کلاس متوسط
 • حداکثر مقدار تششع : 2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت : 5 ... 20 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 300 الی nm2800
 • عملکرد غیر خطی : کمتر از 1% (صفر الی 1000ولت بر متر مربع)
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه
 • درجه حرارت کاری : 40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet

سنسور تششع سنج مدل  MS-40

 

   تولید کننده: EKO Instruments

   شماره سفارش
        S64111 - MS-40             
        S64113 - MS-40A               
        S64115 - MS-40M              

 

     دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش             عمومی ، در درجه حرارت های پایین دارای بازدهی مناسب می باشد.

 •  دارای استانداردISO 9060  کلاس متوسط
 • حداکثر مقدار تشعشع :2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت:تقریبا  7 ... 14 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm3000
 • عملکرد غیر خطی : ± 1%
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون IEC 17025

 

مستندات

Datasheet

 

تششع سنج مدل MS-60

 

تولید کننده:EKO Instruments

       شماره سفارش      
S64131 - MS-60       
S64133 - MS-60A       
S64135 - MS-60M       


دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش در موارد مصرف دقیق و همچنین قابل استفاده  در سطوح صاف و شیب دار

 •  استاندارد فرست کلاس ISO 9060
 • حداکثر مقدار تشعشع:2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت: 7 ... 16 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm3000
 • عملکرد غیر خطی :کمتر از 1%
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه
 •  درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون منطبق بر  IEC 17025

مستندات

Datasheet 

سنسور تششع سنج مدل  CMP 6

 

  تولید کننده: Kipp&Zonen
                    
 S61110  شماره سفارش   

   دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش در         موارد مصرف دقیق و همچنین  دارای امکان اندازه گیری میزان بازتابش       می باشد.

 • دارای استانداردWMO + ISO 9060  (فرست کلاس)
 • دارای قابلیت تنظیم افقی آسان
 • حداکثر مقدار تشعشع:2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت:تقریبا 7 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm2800
 • عملکرد غیر خطی :کمتر از 1% (صفر الی 1000وات بر متر مربع)
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون

مستندات

Datasheet

 

تشعشع سنج مدل MS-802

 

 سازنده : EKO Instruments


 مناسب برای اندازه گیری  و تعیین مقدار تابش خورشیدی عمومی و محیطی

 • دارای استاندارد ایزو 9060 کلاس متوسط
 • حداکثرمقدار تشعشع : 2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت : تقریبا 7 µV/W/m²
 • بازه عملکرد : 285 الی 2800 nm
 • عملکرد غیر خطی : کمتر از 2 درصد
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 5 ثانیه 
 • درجه حرارت کاری :40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • بهمراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet

 

تششع سنج مدل CMP 11

 

سازنده : Kipp&Zonen

     شماره سفارش S61120

     پیشنهاد شده توسط WMO برای اندازه گیری شدت تابش عمومی.
 • "استاندارد کلاس متوسط"، WMO + ISO 9060
 • با توجه به میزان دقت در اندازه گیری به عنوان ابزار مرجع قابل استفاده می باشد.
 • بدلیل قابلیت تنظیم سطح، مناسب برای تنظیمات افقی
 • حداکثر مقدار تششع: 4000 وات بر متر مربع
 • حساسیت :  7 ... 14 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm2800
 • عملکرد خطی: کمتر از 0.2% (0الی 1000وات بر متر مربع
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 •  بهمراه گواهی کالیبراسیون

مستندات

Datasheet


 

DELTA-T SUNSHINE PYRANOMETER SPN 1

 

تولید کننده: Delta-T Devices Ltd.

S65100 شماره سفارش

 • اندازه گیری جهانی تشعشع وات بر متر مربع
 • WMO sun threshold: 120 W/m² direct beam
 • دارای گنبد شیشه ای منحصر به فرد
 • سنسورهای پیل حرارتی با پهنای باند زیاد
 • پاسخ کسینوسی و طیفی ایده آل 
 • میزان دقت: تشعشع ورودی بیش از% 2±  
 • اوج زاویه از 0 تا 90 درجه سانتیگراد

 • Diffuse Radiation: ± 8% ± 10 W/m² individual
 • Global (Total): ± 5% ± 10 W/m² hourly average
 • Accuracy: ± 5% daily intervals
 • Non-Linearity: < 1%
 • Measuring range: 0 to >2000 W/m²
 • Spectral range: 400 to 2700 nm
 • Temperature range: - 40 ... +70°

 

مستندات

Datasheet

 

SUNSHINE DURATION SENSOR CSD3

 

تولید کننده: Kipp&Zonen


S61910 شماره سفارش     

Sensor for precise measurement of sunshine duration.
 • Spectral range: 400 ... 1100 nm
 • Resonse time: < 1 ms
 • Accuracy of sunshine hours: > 90%
 • Accuracy of direct signal: > 90% @ W/m²
 • Stability: < 2% change per year
 • Temperature dependence: < 0,1% /K
 • Operating temperature: -40 ... 70°C
 • Impedance: 1

 

مستندات

Datasheet

 

PYRHELIOMETER MS-56 


   
تولید کننده:  EKO Instruments

S64210 شماره سفارش   

Sensor for the determination of direct solar irradiance  
 • ISO 9060 "First Class"
 • Sensitivity: 6 ... 10 µV/W/m²
 • Spectral range: 200 ... 4000 nm
 • Max. irradiance: 2000 W/m²
 • Signal output: 0 ... 10mV
 • Non-linearity (100 ... 1000 W/m²): < ±0,5%
 • Temperature dependence: < ±0,5% (-20 ... 50°C @ 20°C)
 • Operating temperature: -40 ... +80°C

 

مستندات

Datasheet

 

PYRHELIOMETER CHP1 

 

تولید کننده: Kipp&Zonen


S62210 شماره سفارش

Sensor for unattended direct normal incidence solar radiation measurement.
 • ISO 9060:1990 Classification First Class
 • Sensitivity: 7 ... 14 µV/W/m²
 • Spectral range: 200 ... 4000 nm
 • Max. irradiance: 4000 W/m²
 • Typical signal output for atmospheric applications: 
  0 ... 15 mV
 • Non-linearity (0 ... 1000 W/m²): < 0.2%
 • Temperature dependence of sensitivity:
  < 0.5% (-20 ... 50°C)
 • Operating temperature: -40 ... +80°C

 

مستندات

Datasheet

 

SUN TRACKER STR 21G

 

 تولید کننده:EKO Instruments

شماره سفارش
S64730 (AC model
S64740 (DC model
Single-arm sun tracker with integrated sun sensor for accurate tracking and easy alignment
 • Accuracy: < 0,01°
 • Angular resolution: 0,009°
 • Maintenance-free driving technology Harmonic Drive®
 • Torque: 12Nm
 • Power requirements:
  AC model: 100 ... 240V AC, 50/60Hz, 13W
  DC model: 18 ... 30 V DC, 10W
 • Operating temperature: -40 ... +50°C

مستندات

Datasheet

 

SUN TRACKER STR 22G

 

 تولید کننده: EKO Instruments

شماره سفارش 
S64710 (AC model
S64720 (DC model

Double-arm sun tracker with integrated sun sensor for accurate tracking and easy alignment
 • Accuracy: < 0,01°
 • Angular resolution: 0,009°
 • Maintenance-free driving technology Harmonic Drive®
 • Torque: 24 (12+12) Nm
 • Power requirements:
  AC model: 100 ... 240V AC, 50/60Hz, 13W
  DC model: 18 ... 30 V DC, 10W
 • Operating temperature: -40 ... +50°C

 

مستندات

Datasheet

 

SILICON IRRADIANCE SENSOR

 

: تولید کننده Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeye GmbH

S68XX شماره سفارش

Measurement of solar irradiance and temperatures

 • Accuracy at 25°: ± 1.5°C
 • Temperature compensation: compared to pyrometer within operating range 
  -20 ... +70°C and vertical beam of irradiance ± 5%
 • Temperature range -20 ... +70°C
 • Current shunt (Si series): 
  0.1 Ohm (TC=20ppm/K) @ 1V + 20mA output
  0.12 Ohm (TC=20ppm/K) @ 10V output
 • Non-linearity: ±0.5°
 • Error: ±2.0°
 • Solar cell: Monocrystalline silicon

 

مستندات

Datasheet