پرتو سیستم

سنسورهاي خورشيدی

تشعشع سنج مدل MS-802

 

کارخانه سازنده : EKO Instruments

 مناسب برای اندازه گیری  و تعیین مقدار تابش خورشیدی عمومی و محیطی

 • دارای استاندارد ایزو 9060 کلاس متوسط
 • حداکثرمقدار تشعشع : 2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت : تقریبا 7 µV/W/m²
 • بازه عملکرد : 285 الی 2800 nm
 • عملکرد غیر خطی : کمتر از 2 درصد
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 5 ثانیه 
 • درجه حرارت کاری :40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • بهمراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

تششع سنج مدل CMP 11

 

کارخانه سازنده : Kipp&Zonen

Order-No: S61120
 پیشنهاد شده توسط WMO برای اندازه گیری شدت تابش عمومی.

 • "استاندارد کلاس متوسط"، WMO + ISO 9060
 • با توجه به میزان دقت در اندازه گیری به عنوان ابزار مرجع قابل استفاده می باشد.
 • بدلیل قابلیت تنظیم سطح، مناسب برای تنظیمات افقی
 • حداکثر مقدار تششع: 4000 وات بر متر مربع
 • حساسیت :  7 ... 14 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm2800
 • عملکرد خطی: کمتر از 0.2% (0الی 1000وات بر متر مربع
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد

   § بهمراه گواهی کالیبراسیون

مستندات

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)

 

تششع سنج مدل MS-410

 

کارخانه تولید کننده:EKO Instruments

Order-No: S64130

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش در موارد مصرف دقیق و همچنین قابل استفاده  در سطوح صاف و شیب دار

 •  استاندارد فرست کلاسISO 9060
 • حداکثر مقدار تشعشع:2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت:تقریبا7 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm2800
 • عملکرد غیر خطی :کمتر از 1%
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه
 •  درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون

مستندات

Datasheet(M40)

 

سنسور تششع سنج مدل  CMP 6

 

کارخانه تولید کننده: Kipp&Zonen

Order-No: S61110

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش در موارد مصرف دقیق و همچنین  دارای امکان اندازه گیری میزان بازتابش می باشد.

 • دارای استانداردWMO + ISO 9060  (فرست کلاس)
 • دارای قابلیت تنظیم افقی آسان
 • حداکثر مقدار تشعشع:2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت:تقریبا 7 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm2800
 • عملکرد غیر خطی :کمتر از 1% (صفر الی 1000وات بر متر مربع)
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون

مستندات

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)

 

سنسور تششع سنج مدل  MS-602

 

کارخانه تولید کننده: EKO Instruments

Order-No: S64110

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش عمومی ، در درجه حرارت های پایین دارای بازدهی مناسب می باشد.

 •  دارای استانداردISO 9060  کلاس متوسط
 • حداکثر مقدار تشعشع :2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت:تقریبا 7 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 285 الی nm2800
 • عملکرد غیر خطی :کمتر از .51%
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 17 ثانیه
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

سنسور تششع سنج مدل  CMP 3

 

کارخانه تولید کننده: Kipp&Zonen

Order-No: S61100

 

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش عمومی و همچنین  دارای امکان اندازه گیری میزان بازتابش می باشد.

 • دارای استاندارد WMO + ISO 9060 کلاس متوسط
 • حداکثر مقدار تششع : 2000 وات بر متر مربع
 • حساسیت : 5 ... 20 µV/W/m²
 • بازده عملکرد: 300 الی nm2800
 • عملکرد غیر خطی : کمتر از 1% (صفر الی 1000ولت بر متر مربع)
 • زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه
 • درجه حرارت کاری : 40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • به همراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)

DELTA-T SUNSHINE PYRANOMETER SPN 1

 

کارخانه تولید کننده: Delta-T Devices Ltd.

Order-No: S65100

 • اندازه گیری جهانی تشعشع وات بر متر مربع
 • WMO sun threshold: 120 W/m² direct beam
 • دارای گنبد شیشه ای منحصر به فرد
 • سنسورهای پیل حرارتی با پهنای باند زیاد
 • پاسخ کسینوسی و طیفی ایده آل 
 • میزان دقت: تشعشع ورودی بیش از% 2±  
 • اوج زاویه از 0 تا 90 درجه سانتیگراد

 • Diffuse Radiation: ± 8% ± 10 W/m² individual
 • Global (Total): ± 5% ± 10 W/m² hourly average
 • Accuracy: ± 5% daily intervals
 • Non-Linearity: < 1%
 • Measuring range: 0 to >2000 W/m²
 • Spectral range: 400 to 2700 nm
 • Temperature range: - 40 ... +70°

 

مستندات

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)

 

SUNSHINE DURATION SENSOR CSD3

 

کارخانه تولید کننده: Kipp&Zonen

Order-No.: S61910     
Sensor for precise measurement of sunshine duration.
 • Spectral range: 400 ... 1100 nm
 • Resonse time: < 1 ms
 • Accuracy of sunshine hours: > 90%
 • Accuracy of direct signal: > 90% @ W/m²
 • Stability: < 2% change per year
 • Temperature dependence: < 0,1% /K
 • Operating temperature: -40 ... 70°C
 • Impedance: 1

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

PYRHELIOMETER MS-56 - ISO 9060 FIRST CLASS


کارخانه تولید کننده:
 EKO Instruments

Order-No: S64210
Sensor for the determination of direct solar irradiance
 • ISO 9060 "First Class"
 • Sensitivity: 6 ... 10 µV/W/m²
 • Spectral range: 200 ... 4000 nm
 • Max. irradiance: 2000 W/m²
 • Signal output: 0 ... 10mV
 • Non-linearity (100 ... 1000 W/m²): < ±0,5%
 • Temperature dependence: < ±0,5% (-20 ... 50°C @ 20°C)
 • Operating temperature: -40 ... +80°C

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

PYRHELIOMETER CHP1 - ISO 9060 FIRST CLASS

 

کارخانه تولید کننده: Kipp&Zonen


Order-No: S62210
Sensor for unattended direct normal incidence solar radiation measurement.
 • ISO 9060:1990 Classification First Class
 • Sensitivity: 7 ... 14 µV/W/m²
 • Spectral range: 200 ... 4000 nm
 • Max. irradiance: 4000 W/m²
 • Typical signal output for atmospheric applications: 
  0 ... 15 mV
 • Non-linearity (0 ... 1000 W/m²): < 0.2%
 • Temperature dependence of sensitivity:
  < 0.5% (-20 ... 50°C)
 • Operating temperature: -40 ... +80°C

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

SUN TRACKER STR 21G

 

کارخانه تولید کننده: EKO Instruments

Order No: 
S64730 (AC model)
S64740 (DC model)
Single-arm sun tracker with integrated sun sensor for accurate tracking and easy alignment
 • Accuracy: < 0,01°
 • Angular resolution: 0,009°
 • Maintenance-free driving technology Harmonic Drive®
 • Torque: 12Nm
 • Power requirements:
  AC model: 100 ... 240V AC, 50/60Hz, 13W
  DC model: 18 ... 30 V DC, 10W
 • Operating temperature: -40 ... +50°C

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

SUN TRACKER STR 22G

 

کارخانه تولید کننده: EKO Instruments

Order No: 
S64710 (AC model)
S64720 (DC model)
Double-arm sun tracker with integrated sun sensor for accurate tracking and easy alignment
 • Accuracy: < 0,01°
 • Angular resolution: 0,009°
 • Maintenance-free driving technology Harmonic Drive®
 • Torque: 24 (12+12) Nm
 • Power requirements:
  AC model: 100 ... 240V AC, 50/60Hz, 13W
  DC model: 18 ... 30 V DC, 10W
 • Operating temperature: -40 ... +50°C

 

مستندات

Datasheet(M40)

 

SILICON IRRADIANCE SENSOR

 

:کارخانه تولید کننده

 Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH

Order-No.: S68xxx

Measurement of solar irradiance and temperatures

 • Accuracy at 25°: ± 1.5°C
 • Temperature compensation: compared to pyrometer within operating range 
  -20 ... +70°C and vertical beam of irradiance ± 5%
 • Temperature range -20 ... +70°C
 • Current shunt (Si series): 
  0.1 Ohm (TC=20ppm/K) @ 1V + 20mA output
  0.12 Ohm (TC=20ppm/K) @ 10V output
 • Non-linearity: ±0.5°
 • Error: ±2.0°
 • Solar cell: Monocrystalline silicon

 

مستندات

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)