پرتو سیستم
 • ایستگاه بادسنجی شورجه

  ایستگاه بادسنجی شورجه

 • ایستگاه بادسنجی سراب

  ایستگاه بادسنجی سراب

 • کارگاه دکل سازی پرتو سیستم

  کارگاه دکل سازی پرتو سیستم

 • ایستگاه بادسنجی خواف

  ایستگاه بادسنجی خواف - 100 متری

 • دکل بادسنجی میل نادر-زابل

  دکل بادسنجی میل نادر-زابل(100 متری)

 • نصب ایستگاه G65

  نصب ایستگاه G65

 • نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری

  نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری

 • ایستگاه بادسنجی سیاهپوش

  ایستگاه بادسنجی سیاهپوش - منجیل(مرحله نصب دکل)

 • نما از پایین ایستگاه بادسنجی

  نما از پایین ایستگاه بادسنجی

 • منجیل- دکل G65

  منجیل- دکل G65

 • ایستگاه کهک-تاکستان

  ایستگاه کهک-تاکستان

 • دکل 100 متری

  دکل 100 متری-زابل، لوتک

 • دکل 100 متری- قرقچی

  دکل 100 متری- قرقچی- مورچه خورت اصفهان

 • بازدید دوره ای ایستگاه

  بازدید دوره ای ایستگاه

 • دکل 100 متری سراب

  دکل 100 متری سراب

 • دکل 80 متری ترکیبی G45 و G65 زابل

  دکل 80 متری ترکیبی G45 و G65 زابل

 • دکل 100 متری کوهین

  دکل 100 متری کوهین

 • دکل 100 متری سراب تبریز

  دکل 100 متری سراب

 • دکل 100 متری هریس

  دکل 100 متری هریس

 • دکل 100 متری فلنچی سراب

  دکل 100 متری فلنچی سراب

 • سنسورهای جهت و سرعت

  نحوه نصب بازوهای سنسورهای جهت و سرعت

 • نمونه نصب مهار کش به فونداسیون

  نمونه نصب مهارکش به فونداسیون

 • بازو و سنسور سرعت

  بازو و سنسور سرعت 40 متری ایستگاه کوهین

 • ایستگاه باد سنجی سیاهپوش

  ایستگاه باد سنجی سیاهپوش

 • نمونه فنس ساخته شده

  نمونه فنس ساخته شده