پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی

 

 

 

تیپ چهارم (گران مخصوص مناطق سرد)                              تیپ سه (گران)                                       تیپ دو(متوسط)                                               تیپ یک (اقتصادی)