پرتو سیستم

امکان سنجی

مطالعه امکان سنجی، مطالعه اي است که قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه انجام و در آن توجیه پذیري یا معقول بودن اجراي پروژه بررسی می شود . یکی از مهم ترین پارامترها در این مطالعه تخمین میزان انرژي الکتریکی تولیدي نیروگاه است که در واقع منبع درآمد نیروگاه را تشکیل خواهد داد . با توجه به آنکه منبع تولید انرژي نیروگاههاي تجدیدپذیر نظیر باد و آفتاب در اختیار طبیعت بوده

و دسترسی دائم به آن میسر نیست، لذا تعیین میزان انرژي تولیدي سالانه نیروگاه همواره به صورت

تخمین تقریبی ممکن خواهد بود . لذا در این پروژه ها مطالعه امکان سنجی و استفاده از آمار و داده

هاي طولانی مدت در مورد منبع انرژي تجدیدپذیر، از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود .

در کل گزارش مطالعه امکان سنجی، می بایست تمام ویژگیها و مشخصات فنی و تخصصی پروژه را

از جنبه هاي مختلف تشریح نموده و سپس هزینه ها و درآمدهاي پروژه را تخمین بزند و به روشی

معمول و منطقی با یکدیگر مقایسه و توجیه پذیري پروژه را آشکار نماید .

شرح پروژه :

پروژه یا نیروگاه از نظر فنی باید از جنبه هاي زیر توصیف شده باشد :

-1-1 محل سایت : شامل نقشه محل دقیق سایت، راههاي دسترسی به سایت، بررسی مسیر حمل و نقل تجهیزات، مسیر شبکه هاي برق و لوله کشی هاي نفت و گاز و امثال آن، کلیه عوارض یا مستحدثات موجود در داخل یا اطراف سایت و نظایر آنها .

-2-1 مشخصات فنی نیروگاه : شامل مشخصات فنی تجهیزات و یا فرآیندهاي انتخاب شده، نحوه اجرا یا نصب تجهیزات و ارتباط آنها با یکدیگر و نظایر آن .

چیدمان : شامل سایت پلان نیروگاه که نحوه استقرار توربینها و سایر تجهیزات و تاسیسات

نیروگاه را نشان دهد، تخمین مساحت کل و مساحت مؤثر نیروگاه، تعیین انشعاب آب / برق / تلفن /گاز مورد نیاز در زمان احداث یا بهره برداري و نظایر آن .

برآورد میزان تولید انرژي الکتریکی سالانه :

شامل بررسی اطلاعات و داده هاي موجود و مرتبط با محل ساختگاه و ارزیابی منابع انرژي، برآورد میزان انرژي الکتریکی قابل تولید سالانه از نیروگاه، تعیین پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهیزات (به ویژه توربینهاي بادي ) و نظایر آن . در این خصوصاستفاده از نرم افزارها و شیوه هاي رایج واستاندارد باعث تقویت تخمین ها و مطمئن تر شدن محاسبات خواهد شد . به عنوان مثال استفاده از نرم افزار windpro  براي مطالعه نیروگاه بادي توصیه می شود .

طرح اتصال به شبکه :

در این فصل طرح اتصال به شبکه نیروگاه و اثرات متقابل نیروگاه و شبکه بر یکدیگر بررسی می شود . بنابراین علاوه بر ارائه طرح اتصال به شبکه، انجام بررسی ها و محاسبات ذیل نیز ضروري است :

-1 بررسی وضعیت شبکه هاي موجود و در دست احداث در مجاورت محل احداث نیروگاه

)پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع (

-2 بررسی چگونگی توزیع بار بر روي پستهاي شبکه هاي انتقال و برآورد بار براي زمان بهره برداري نیروگاه

-3 بررسی فنی گزینه هاي پیشنهادي براي اتصال به شبکه و مقایسه اقتصادي و اولویت بندي طرحهاي پیشنهادي

-4 انجام مطالعات پایداري گذراي نیروگاه مورد مطالعه در حالات حداکثر بار و کم باري و هنگام بروز اتصالی بر روي خطوط مهم شبکه .

(busbar) -5 مطالعات اتصال کوتاه به منظور محاسبه حداکثر سطح اتصال کوتاه روي شینه پستهاي شبکه به منظور انتخاب قدرت قطع کلیدهاي آنها .

لازم به توضیح است با توجه به اینکه تایید کننده نهایی طرح اتصال و مرجع صدور مجوز اتصال به شبکه شرکت توانیر یا شرکت برق منطقه اي ذیربط می باشد، لذا لازم است انجام این مطالعات با هماهنگی و استفاده از معیارها، اطلاعات و داده هاي مورد تایید ایشان صورت گیرد .

ارزیابی زیست محیطی :

اثرات نیروگاه بر محیط زیست باید قبل از اجراي نیروگاه بررسی شود . اگر چه نیروگاههاي برق و رعایت (noise) تجدیدپذیر معمولا دوستدار محیط زیست هستند، لکن نکاتی نظیر سر و صدا فاصله از مناطق مسکونی، احتمال کشته شدن پرندگان در نیروگاههاي بادي، مدیریت شیرابه زباله ها و تصفیه دود خروجی در نیروگاههاي زباله و نحوه دفع پسماندها و فاضلابهاي احتمالی، بررسی ترکیب شیمیایی آب خروجی از منابع زمین گرمایی و همچنین بلا اشکال بودن محل اجراي پروژه از دیدگاه زیست محیطی از جمله مواردي هستند که در طراحی نیروگاه به توجه و دقت نیاز دارند . از آنجا که صدور مجوز محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام می شود، لذا به متقاضیان توصیه می شود این فصل از گزارش را با هماهنگی آن سازمان تهیه نمایند

بررسی اقتصادي :

پس از روشن شدن کلیه جزئیات فنی و طراحی مفهومی نیروگاه، متقاضی باید هزینه ها و

درآمدهاي پروژه پیشنهادي خود را به روشهاي معمول و استاندارد اقتصاد مهندسی محاسبه نموده و توجیه پذیري اقتصادي طرح را اثبات نماید . اگر چه نرخ خرید برق وزارت نیرو از نیروگاههاي تجدیدپذیر قبلا تعیین شده است و نتایج بررسی اقتصادي پروژه، این نرخها را تغییر نخواهد داد، لکن از اجراي پروژه اي که توجیه اقتصادي ندارد جلوگیري خواهد شد .

تحلیل اقتصادي پروژه باید شامل بررسی و تفکیک هزینه هاي سرمایه گذاري، تعمیرات و نگهداري، سرمایه در گردش و میزان درآمد سالانه در طول عمر نیروگاه، محاسبه ارزش حال، نرخ و دوره بازگشت سرمایه و نظایر آن می باشد

6 برنامه زمان بندي :

در پایان گزارش مطالعه امکان سنجی باید برنامه زمان بندي اجراي پروژه ارائه شود . این برنامه زمان بندي در مراحل بعدي از جمله هنگام صدور پروانه احداث و انعقاد قرارداد خرید برق مورد استناد قرار خواهد گرفت . زمان شروع در برنامه زمان بندي زمان انعقاد قرارداد خرید برق و کل مدت آن شامل سه دوره ذیل خواهد بود :

-1-6 دوره پیشبرد )شامل فعالیتهاي مقدماتی نظیر عقد قراردادهاي پیمانکاري جهت خرید

تجهیزات یا اجراي پروژه و قطعی کردن نحوه تامین مالی (

-2-6 دوره احداث نیروگاه )از آغاز فعالیتهاي اجرایی تا راه اندازي نیروگاه (

-3-6 دوره بهره برداري )بعد از راه اندازي نیروگاه (

شکل ظاهري گزارش و تعداد نسخ :

تمام صفحات و پیوستهاي گزارش باید داراي شماره صفحه بوده و توسط متقاضی و مشاور وي )انجام دهنده مطالعه و تهیه کننده گزارش ( ممهور شده باشد . در ابتداي گزارش و قبل از شروع فصول اصلی، باید خلاصه مدیریتی گزارش آورده شود . نسخ تحویلی باید شامل یک نسخه لوح فشرده وحداقل یک نسخه چاپی باشد .