پرتو سیستم
 • هریس
 • ایستگاه بادسنجی شورجه
 • کارگاه دکل سازی پرتو سیستم
 • ایستگاه بادسنجی خواف
 • دکل بادسنجی میل نادر-زابل
 • نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری
 • نما از پایین ایستگاه بادسنجی
 • منجیل- دکل G65
 • بازدید دوره ای ایستگاه
 • دکل 100 متری سراب
 • دکل 80 متری ترکیبی G45 و G65 زابل
 • دکل 100 متری کوهین
 • دکل 100 متری سراب تبریز
 • دکل 100 متری هریس
 • نمونه ای از دکل سردسیری در منطقه سراب
 • دکل تبدیل دار ترکیبی G45-G65
 • فنس و آنتی کلایمر
 • دکل باد سنجی میل نادر مپنا
 • نمایی از تاج دکل و بازوی سنسور سرعت و جهت
 • بازو و سنسور سرعت
 • ایستگاه باد سنجی سیاهپوش
 • نمونه فنس ساخته شده
 • سنسورهای جهت و سرعت
 • نمونه نصب مهار کش به فونداسیون
 • سکشن های گالوانیزه رنگ شده دکل سرد سیری